Programma 2016

11 oktober j.l. is de derde editie gestart. Blijf op de hoogte van de nieuwe rond in 2017.

Tijdschema alle bijeenkomsten (De Hospitality Inspiratietour kent dezelfde begin- en eindtijd)

13.00        Ontvangst
13.30        Inleiding & theoretisch kader
15.30        Pauze
16.00        Gastspreker | praktijkcase
18.00        Verrassingsdiner
19.00        Afsluiting

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de Amsterdamse vestiging van Hotelschool The Hague.

Overzicht dagen (op dinsdagen, m.u.v. donderdag 16 februari)

Dag 1: Klantgerichtheid & Hospitality in Strategisch perspectief - 11 oktober 2016
Dag 2: Professional Hospitality en de facilitaire organisatie – 8 november 2016
Dag 3: Hospitality Inspiratietour in Amsterdam - 13 december 2016
Dag 4: Professional Hospitality en stakeholder management - 17 januari 2017
Dag 5: De Customer Journey in FM - 7 februari 2017
Dag 6: Implementatie van Professional Hospitality in de facilitaire organisatie - 16 februari 2017

De 6 bijeenkomsten staan in het kader van:

Dag 1: Klantgerichtheid & Hospitality in Strategisch perspectief

Dinsdag 11 oktober 2016, 13:00 -19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel
Gastspreker: Stephan van Gelder, directeur Integron

Doelen

 • ontwikkelen verdere kennis van professional hospitality en de toepassing daarvan binnen facilitaire organisaties
 • plaatsen van professional hospitality binnen een strategische context door de relevante trends en ontwikkelingen in en rond hospitality in kaart te brengen
 • kennis maken met de leergang en met de overige deelnemers

Beschrijving

In de eerste bijeenkomst wordt het begrip Professional Hospitality verkend en geduid en wordt hospitality in een strategische context geplaatst. Gestart wordt met een introductie van het House of hospitality waarin onder meer het door Hotelschool The Hague ontwikkelde gastvrijheidsmodel wordt geïntroduceerd.
Voorts wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen die maken dat aandacht voor professional hospitality toeneemt. In dit deel gaan de deelnemers zelf aan de slag: door middel van een strategische scanning brengen ze zelf trends en ontwikkelingen in kaart die invloed hebben op de vraag naar hospitality in hun werkomgeving.
Uiteraard wordt in deze eerste bijeenkomst ook aandacht besteed aan kennismaking met het programma, de coaches en de overige deelnemers. De deelnemers krijgen als opdracht mee om de 3 belangrijkste consequenties van de veranderende omgeving op het eigen werkveld in kaart te brengen.

Resultaten

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een helder beeld van het begrip professional hospitality en de toepassing daarvan binnen facilitaire organisaties. Tevens hebben zij meer inzicht ontwikkeld op de strategische context van professional hospitality in en rond hun werkomgeving.

Dag 2: Professional Hospitality en de facilitaire organisatie

Dinsdag 8 november 2016, 13:00 -19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel
Gastsprekers: Arlette Bout is directeur van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership.

Doelen

 • het verkrijgen van inzicht in het change management dat nodig is om professional hospitality in de organisatie te introduceren
 • kennismaken met het begrip ‘paradigma’ en de wijze waarop paradigma’s een rol spelen in het vermogen te veranderen en te innoveren
 • het in kaart brengen van denkpatronen die succesvolle implementatie van professional hospitality in een facilitaire context in de weg staan en hoe daarmee om te gaan

Beschrijving

In de tweede bijeenkomst staat de vraag centraal hoe professional hospitality succesvol kan worden geïntroduceerd in een facilitaire omgeving. In de praktijk blijkt nog al eens dat heersende opvattingen over wat wel en niet kan in de organisatie (paradigma’s) een succesvolle implementatie van ‘hospitality denken’ in de weg kan staan. Door het begrip paradigma te doorgronden en de paradigma’s in het eigen denken en in het denken van organisatieleden te doorgronden, kunnen obstakels voor implementatie worden weggenomen. Verder wordt aandacht besteed aan het klassieke organisatieveranderingsmodel waarin door middel van het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie (‘ist’ en ‘soll’) handvatten worden geboden om een veranderingstraject in te gaan en de diepere lagen van een veranderingstraject te doorgronden. Deelnemers krijgen als opdracht mee de hoofdlijnen van de ‘ist’- en ‘soll’-situatie van hun eigen organisatie/afdeling te beschrijven.

Resultaten

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een helder beeld van het begrip paradigma en de wijze waarop inzicht hierin kan leiden tot meer creativiteit en effectiviteit. Tevens hebben zij meer zicht ontwikkeld op de aspecten van veranderingsmanagement die verdere invoering van professional hospitality in de eigen werkomgeving vraagt.

Dag 3. Hospitality Inspiratietour in Amsterdam

Dinsdag 13 december 2016, 13:00 - 19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel

We bezoeken en spreken professionals van Het nieuwe DeLaMar Theater, Hotel The Toren, DoubleTree by Hilton Hotel en Lassus Tandartsen. (Lees hier meer over de inspiratietour)
* locaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Doelen

 • kennis maken met de praktijk van professional hospitality in verschillende contexten
 • geïnspireerd raken door het bekijken en ervaren van toepassing van professional hospitality in verschillende organisatietypen
 • leren van ervaringen van andere organisaties

Beschrijving

In deze derde bijeenkomst gaat u onder leiding van de docenten op pad en bezoekt u aansprekende organisaties die professional hospitality op een inspirerende en verrassende wijze hebben ingevoerd. Door verschillende organisatietypen te bezoeken maakt u kennis met de praktijk van professional hospitality.
Tijdens de bezoeken worden het gevoerde beleid op het terrein van professional hospitality en de ervaringen tijdens de implementatie toegelicht. Ook is steeds de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertegenwoordiger(s) van de bezochte organisatie en krijgt u een unieke kijk achter de schermen van de organisaties.

Resultaten

Aan het eind van de Hospitality Inspiratietour heeft u inspiratie opgedaan over de wijze waarop professional hospitality in organisaties kan worden ingevoerd en hebben ze meer zicht gekregen op het proces van implementatie van deze concepten.

Dag 4. Professional Hospitality en stakeholder management

Dinsdag 17 januari 2017, 13:00 -19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel
Gastspreker: Bartel Geleijnse, directeur en mede-eigenaar van The Colour Kitchen (at Work)

Doelen

 • het verkrijgen van inzicht in de gedrags- en handelingsmotieven van de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij professional hospitality in facilitair management
 • het toepassen van het ontwikkelde inzicht in het ontwikkelen van veranderplannen en interventies
 • het uitbreiden van het eigen handelingsrepertoire met concrete oplossingsmodellen op het terrein van stakeholder management.

Beschrijving

In de vierde bijeenkomst staan de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij professional hospitality in facilitair management centraal: de stakeholders. Hun belangen worden geanalyseerd en de mogelijke weerstandsgebieden worden in kaart gebracht. Vervolgens worden concrete oplossingsmodellen aangereikt. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om op voorkeuren en weerstanden van stakeholders in hun veranderplannen te anticiperen.

Resultaten

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een helder beeld van gedrags- en handelingsmotieven van de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij professional hospitality in facilitair management. Tevens hebben zij meer inzicht ontwikkeld op de veranderingsmanagement aspecten die verdere invoering van professional hospitality in de eigen werkomgeving vraagt.

Dag 5. De Customer Journey in FM

Dinsdag 7 februari 2017, 13:00 -19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel
Gastspreker: Marc Westeneng, mede-oprichter en -eigenaar van marketingadviesbureau flowresulting.

Doelen

 • het verkrijgen van inzicht in proces flow, gezien vanuit het perspectief van de afnemer
 • het doorgronden van de relatie tussen professional hospitality en organisatie- en bekostigingsmodellen
 • het toepassen van het ontwikkelde inzicht in het ontwikkelen van veranderplannen en interventies

Beschrijving

In de vijfde bijeenkomst staat de case centraal waarbij wordt ingegaan op de inrichting van de facilitaire organisatie en de consequenties daarvan voor de eindgebruiker. Met de customer journey als vertrekpunt wordt verkend hoe verschillende organisatiemodellen en bekostigingsmodellen van invloed zijn op de wijze waarop de eindgebruiker de dienstverlening ervaart.

Resultaten

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers meer inzicht ontwikkeld in de wijze waarop de keuzes ten aanzien van de inrichting van de eigen organisatie en het afrekenmodel, van invloed zijn op de wijze waarop de eindgebruiker de dienstverlening ervaart. Tevens hebben zij meer inzicht ontwikkeld op de veranderingsmanagement aspecten die verdere invoering van professional hospitality in de eigen werkkring vraagt .

Dag 6. Implementatie van Professional Hospitality in de facilitaire organisatie

Donderdag 16 februari 2017, 13:00 -19:00 (inclusief diner)

Docenten: Sander Allegro en Monique van den Heuvel

Gastspreker: Gelske Molenaar, zelfstandig consultant Facility Management.

Doelen

 • het aanreiken van een instrumentarium waarmee de deelnemers aspecten van professional hospitality succesvol kunnen implementeren in hun werkomgeving
 • het vergroten van de kennis van motivatietechnieken die er toe bijdragen dat de veranderingen draagvlak krijgen in de eigen organisatie
 • het zicht krijgen op het belang van de eigen rol als change agent bij het realiseren van succesvolle implementatie van professional hospitality in de eigen organisatie

Beschrijving

In de zesde en laatste bijeenkomst wordt ingegaan op de wijze waarop verdere introductie van professional hospitality in de eigen werkomgeving succesvol kan worden gerealiseerd. Het managen van verandering staat centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan tactieken voor het organiseren en vergroten van draagvlak (motivatietechnieken) en aan de eigen rol als leider van veranderingen. In deze bijeenkomst staan de achtergronden, ervaringen en leermomenten bij het invoeren van het hospitality-concept bij het facilitaire bedrijf van Nationale Nederlanden centraal.

Resultaten

Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers inzicht in de aspecten van verandermanagement die nodig zijn zijn bij de succesvolle invoering van professional hospitality in de eigen werkkring. Met name is inzicht ontwikkeld in de wijze waarop verandering succesvol kan worden gepland, hoe draagvlak kan worden gecreëerd en wat het belang is van de rol van de verandermanager.

* Hoewel wij er niet vanuit gaan kan het programma nog licht gewijzigd worden

De Masterclass is ontwikkeld voor

 • Directeuren/managers FM
 • Managers werkzaam bij facilitair dienstverleners
 • Adviseurs facility management
 • Managers die vanuit een andere functiegebied de facilitaire praktijk instromen en leiding (gaan) geven aan een facilitaire organisatie
 • Aanbieders / afnemers van (bedrijfs)catering
 • Facilitaire ‘high potentials’ die door willen groeien naar een functie met verantwoordelijkheid voor klantgerichtheid en hospitality​

Volgende editie: 2017. Vraag meer informatie aan

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.